Regulamin Serwisu

§1 Postanowienia ogólne i definicje

1. Celem Regulaminu serwisu internetowego PrzelejSMS jest określenie zasad i warunków działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu PrzelejSMS zlokalizowanego w Internecie pod adresem PrzelejSMS oraz określenie zakresu praw i obowiązków Administratora oraz Użytkowników Portalu.

2. Ile kroć w Regulaminie jest mowa o: Serwisie – należy przez to rozumieć grupę powiązanych ze sobą stron internetowych, dostępnych w domenie PrzelejSMS.

  • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, spełniającą warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu partnera.

  • Środkach zgromadzonych na numerze telefonicznym – należy przez to rozumieć zgromadzone przez Użytkownika prowizję.

  • Prowizji – należy przez to rozumieć wynagrodzenie uzyskane przez Użytkownika, naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  • SMS (Short Message Service) – należy przez to rozumieć usługę dostarczaną przez zewnętrznych agregatorów usług premium, umożliwiającą przesyłanie z i na telefony komórkowe krótkich wiadomości tekstowych (do 160 znaków) pomiędzy operatorami sieci komórkowych GSM.

  • SMS Premium Rate – należy przez to rozumieć usługę umożliwiającą przesyłanie z i na telefony komórkowe krótkich wiadomości tekstowych (do 160 znaków) pomiędzy operatorami sieci komórkowych GSM, o podwyższonej opłacie za ich wysyłanie. Opłata za SMS Premium Rate uzależniona jest od cenników operatorów GSM i numeru skróconego.

  • Numerze skróconym – należy przez to rozumieć stworzony przez operatorów GSM specjalny numer telefoniczny, przeznaczony do przesyłania SMS i SMS Premium Rate.

  • SMS zwrotnym – należy przez to rozumieć SMS wysłany przez operatora serwisu do Użytkownika jako odpowiedź na SMS Premium Rate.

  • Transferze – należy przez to rozumieć usługe transferu środków z PayPal na konto bankowe.

  •  
§2 Zasady funkcjonowania Portalu


1. Warunkiem technicznymi niezbędnym do prawidłowej rejestracji i korzystania z Portalu jest posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadanie przeglądarki internetowej w podanej wersji: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0, lub wyższej albo innych kompatybilnych przeglądarek internetowych.

2. Transakcja Użytkownika w Portalu jest jednoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Minimalna kwota wymiany to 200.00 zł netto - wypłata końcowa. Jeżeli jesteś klientem w systemie wypłata zostanie zrealizowana tylko i wyłącznie dla autoryzowanych kont oraz metod płatności.

4. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa lub naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostepu do strony Użytkownika odpowiedzialnego za naruszenie, bez podawania przyczyny.

5. Blokada Użytkownika następuje na okres 90 dni. Blokada powoduje wstrzymanie możliwości wymiany i wypłaty środków zgromadzonych przez Użytkownika.

6. W celu zabezpieczenia ciągłości korzystania z portalu oraz prawidłowego świadczenia usług, albo z przyczyn uzasadnionych wymogami prawnymi, Administratorowi przysługuje możliwość przeniesienia zawartości strony na inne serwery obsługujące Portal.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu spowodowanych potrzebami konserwacji czy unowocześnianiu urządzeń bądź oprogramowania elektronicznego, przy czym zobowiązuje się do zminimalizowania uciążliwości związanych z występowaniem ww. przerw (poprzez np. dokonywanie konserwacji lub unowocześniania urządzeń w godzinach, w których z Portalu korzysta jak najmniej Użytkowników), tak aby zapewnić możliwie najdogodniejsze i niezakłócone korzystanie z Portalu.

8. Użytkownicy Portalu ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w szczególności są odpowiedzialni za zgodność swoich działań z obowiązującym prawem. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, Administrator zgłosi ten fakt organom ścigania.

9. Korzystając z usługi właściciel telefonu wyraża zgodę na przetwarzanie numeru w celach realizacji usługi.


§3 Świadczenie usług, zamówienie i realizacja usługi


1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika.

2. Przed wysłaniem wiadomości SMS Premium Rate Użytkownik ma obowiązek wybrać właściwy numer telefonu z listy, oraz wysyłać wiadomości z aktywnego numeru telefonu.

3. Użytkownik po wysłaniu SMS Premium Rate i wprowadzeniu otrzymanego w SMS zwrotnym kodu otrzymuje określoną ilość punktów.

4. Otrzymane punkty Użytkownik może dowolnie wymieniać na transfery pieniężne.

5. Czynności dokonywane w ramach serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. PrzelejSMS nie pełni roli agenta rozliczeniowego w rozumieniu odpowiednich przepisów.

6. Używanie serwisu wymaga od użytkownika podanie wszelkich wymienionych na formularzach danych oraz akceptacji niniejszego regulaminu. Brak podania danych może skutkować niewykonaniem zasielnia z winy użytkownika.

7. Administrator zaznacza, że czas wykonania zobowiązania do zasilenia konta bankowego / PayPal użytkownika może trwać do 180 dni roboczych pod warunkiem, że użytkownik posiada zweryfikowane konto oraz metody płatności. Jeśli data płatności przypada na sobotę, niedzielę lub na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, dyspozycja wypłaty zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym, zastrzegając sobie możliwość realizacji wypłaty do 90 dni roboczych. Kody PaySafeCard mogą zostać wysłane maksymalnie do 180 dni od daty zamówienia, dotyczy to również skupu kodów PaySafeCard.

8. Użytkownik w ciągu doby z jednego numeru telefonicznego (MISDN) może dokonać płatności na maksymalną kwotę 200 zł netto (246 zł z VAT), oraz łącznie 1 000 zł netto (1 230 zł z VAT) w trakcie miesiąca kalendarzowego.

9. W przypadku ujawnienia przez operatora sieci GSM informacji, iż z danego numeru telefonu doszło do nadużycia telekomunikacyjnego (Fraud), Administrator wezwie Użytkownika do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Do czasu uzyskania wyjaśnień, wypłata prowizji zostanie wstrzymana.

10. Numer telefonu, z którego wysłano SMS musi być zgodny z numerem wybranym przez Użytkownika przy wysyłaniu SMS Premium Rate. W przypadku wykrycia innego numeru telefonu, z którego został wysyłany SMS Premium Rate, Użytkownik zostanie wezwany przez Administratora do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, w szczególności do wskazania prawidłowego numeru telefonu.

11. W przypadku nadużycia, czyli wysłania większej ilości SMS niż w ptk 8. następuje Fraud. Wszystkie środki zostaną odrzucone a wypłata nie zostanie zrealizowana.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane korzystanie z Portalu.

2. Wszelkie zakłócenia występujące podczas korzystania z Portalu, a związane z jego funkcjonowaniem mogą być przedmiotem reklamacji złożonej przez Użytkownika. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na adres: bok@przelejsms.pl Zgłoszeniu podlegają także inne uwagi oraz problemy związane z usługami świadczonymi w zakresie działalności Portalu.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zastrzeżeń, których przyczyną jest nieznajomość Regulaminu lub niezastosowanie się przez Użytkownika lub Wydawcę do udzielonych mu wskazówek, mających na celu prawidłowe świadczenie usług lub korzystanie z Portalu.

4. W celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na konto email podane przez Użytkownika podczas transkacji w Portalu.

§5 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do kasacji konta użytkownika bez podania przyczyny tej operacji. Wszystkie dane wraz z kontem są usuwane z serwisu, co również oznacza że nie będą wykorzystywane w przyszłości w celach marketingowych.

3. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez przesłanie informacji na konto oraz ogłoszone na Portalu. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec nich w formie wiadomości email albo poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W konsekwencji wyrażenia sprzeciwu wobec treści Regulaminu, nastąpi usunięcie konta Użytkownika nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania sprzeciwu od Użytkownika.

4. Wszelkie spory wynikające w trakcie trwania współpracy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwości ogólnej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2018r.